Редица решения, свързани с разпореждане на общинско имущество на предстоящата сесия

Общински съвет-Панагюрище ще проведе редовно заседание на 6 август. Голяма част от точките в проекта за дневния ред на сесията идния четвъртък е свързана с разпореждане с общинско имущество.

Ето кои са планираните за гласуване от местните старейшини проекторешения:

1. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2015 година. Изменение на поименния списък за капиталови разходи
2. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2015 година. Придобиване на ДМА в ОП „Чистота”-роторна косачка.
3. Приемане на Наредба за охрана и опазване на селскостопанското имущество в община Панагюрище.
4. Утвърждаване на маломерни паралелки за учебната 2015/2016 година в училищата на територията на община Панагюрище.
5. Отмяна на Решение №778/29.04.2015г. на ОбС и приемане на ново решение.
6. Промяна на Наредбата за символите, почетните звания и отличия.
7. Промяна в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
8. Разпореждане с общинско имущество.
8.1.Даване разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с възложител МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА.
8.2. Даване предварително съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на „ФИШБОН“ЕООД с управител Мария Надеждинова Палазова.
8.3.Учредяване право на преминаване през Поземлен имот с идентификатор №55302.1.389 – общинска собственост.
8.4.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: площ от 10 кв.м. от покривното пространство на сградата на Театър дом-паметник, находящ се в гр.Панагюрище, ул.“Кръстьо Гешанов“ №2.
8.5.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг с тайно наддаване недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: площ от 16,75 кв.м. от покривното пространство на сградата на Театър дом-паметник, находящ се в гр.Панагюрище, ул.“Кръстьо Гешанов“ №2.
8.6.Включване на общински имот в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2015 г. и отдаване под наем на общински терен в с.Оборище чрез публичен търг с явно наддаване.
8.7.Включване на общински имот в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2015 г. и и отдаване под наем на общински терен в с.Панагюрски колонии чрез публичен търг с явно наддаване.
8.8.Отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим имот, частна общинска собственост в сградата на Здравна служба с.Поибрене.
8.9 Преобразуване от публична общинска собственост в частна общинска собственост и продажба на общинския недвижим имот, представляващ обособена част от сграда – бивш кухненски блок, находящ се на първия етаж в сградата на МБАЛ“Събо Николов“ ООД – гр.Панагюрище.
8.10.Отдаване под наем на общинско жилище, представляващо апартамент №3, находящ се в гр.Панагюрище, ул.“Стоян Трендафилов“ бл.2, ет.1, ап.3 на футболен клуб „Оборище – Панагюрище“ за настаняване на футболисти, треньори или други специалисти, работещи във футболния клуб.
8.11.Отдаване под наем на общинско жилище, представляващо апартамент №8, находящ се в гр.Панагюрище, ул.“Иван Кузмов“ бл.2, ет.2 на Евгения Нешова Загорска – психолог в ППЦ – Панагюрище, като ценен специалист за общината.
8.12. Отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване.
8.13. Одобряване цена за продажба на поземлен имот, находящ се на ул.“Малина“, гр.Панагюрище на Коста Христов Желев и Румяна Костова Желева.
8.14. Включване на общински имот в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Панагюрище за 2015 г. и и извършване на замяна на част от недвижим имот – общинска собственост срещу част от съседен поземлен имот, собственост на наследници на Кръстьо Делчов Кръстев, наследници на Делчо Кръстев Кръстев и наследници на Велка Кръстева Бобекова, отчуждаваща се за улица.
8.15. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Георги Пандали Матанов за изграждане на едноетажна пристройка към сграда в която той е съсобственик, представляваща блок №34, находящ се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.516 в с.Панагюрски колони.
8.16. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Елена Пандали Андреева за изграждане на едноетажна пристройка към сграда в която тя е съсобственик, представляваща блок №34, находящ се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.516 в с.Панагюрски колони.
8.17. Учредяване право на строеж върху общинска земя на Петър Стефанов Пайтаков за изграждане на едноетажна пристройка към сграда в която той е съсобственик, представляваща блок №34, находящ се в Поземлен имот с идентификатор №59375.501.516 в с.Панагюрски колони.
8.18. Продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в с. Баня.
8.19. Продажба на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землището на гр.Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn