Редовно заседание ще проведе градският парламент в Панагюрище

 Общински съвет-Панагюрище ще проведе редовно заседание днес, 28 октомври. Ето и предварителния дневен ред:

  1. Приемане на „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2021–2030 г. за Община Панагюрище”.
  2. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище – Никола Белишки да присъства на извънредното  Общо събрание на  акционерите на  „МБАЛ Пазарджик“ АД.
  3. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2021 година. Изменение на капиталовата програма.
  4. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по АДБФП № BG06RDNP001-19.079-0004-С01 от 21.08.2020г. по подмярка 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Ремонт на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912“ село Оборище, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” и  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.
  5. Издаване на запис на заповед от община Панагюрище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по АДБФП № BG06RDNP001-19.079-0004-С01 от 21.08.2020г. по подмярка 2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19. „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за Проект „Ремонт на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий-1912“ село Оборище, сключен между Община Панагюрище, ДФ „Земеделие” и  МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“.
  6. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител „АКВА-ЕКОФИШ“ ЕООД.
  7. Разпореждане с общинско имущество. 

7.1 Продажба на общинска движима вещ, представляваща специален автомобил- цистерна.
7.2. Продажба на общински имот УПИ V – „за обществено и делово обслужване“ с площ 399 кв.м., находящ се в кв.51 по плана на село Попинци.
7.3.Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.2251, находящ се на ул. „Оборище“ №95 в гр. Панагюрище.
7.4.Продажба на Поземлен имот с идентификатор №55302.501.5068 с площ 350 кв.м, находящ се на ул. „Петър Горанов” в гр. Панагюрище.
7.5.Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №59375.501.95, находящ се на ул. „Вергил Димов“ в село Панагюрски колонии.
7.6. Изкупуване на част от частен поземлен имот във връзка с разширяване и благоустрояване на ул. „Цар Шишман“ в гр. Панагюрище и прилагане на уличната регулация.
7.7. Изкупуване на поземлени имоти- частна собственост във връзка с разширяването на Градски парк в гр. Панагюрище
7.8. Отдаване  под наем на обособена част от  „Старата пожарна” гр. Панагюрище, ул. „Георги Бозаджиев” №4 чрез публичен търг с тайно наддаване.
7.9. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на  Георги Петров Дураков.
7.10. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследниците на Марин Николов Дураков.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn