РИОСВ изиска от кметовете в област Пазарджик планове и мерки за контрол на отпадъците

Директорът на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пазарджик (РИОСВ-Пазарджик) постави срок на кметовете на всички общини в област Пазарджик да информират за предприети мерки за недопускане на замърсявания с отпадъци в землищата на общините, за установяване на нарушителите, както и мерки за почистване, извозване и обезвреждане на отпадъците, когато е констатирано замърсяване.
РИОСВ-Пазарджик даде указания на кметовете да изготвят планове (краткосрочни и средносрочни) и предприемат мерки за организация и контрол на дейностите, свързани с образуване, събиране, включително разделно, съхраняване, транспортиране, третиране на битови и строителни отпадъци във всяко населено място така, че да не се допуска замърсяване на терени с отпадъци и образуване на сметища, както и повторно замърсяване на вече почистени. До 31.03.2023 г. трябва да се извършат проверки за наличие на такива замърсявания с отпадъци, включително на речните легла и прилежащите територии на реките в съответната община, а при наличие, да се организира тяхното почистване.
След този срок експерти на РИОСВ-Пазарджик ще извършат проверки на място за изпълнението на задълженията на кметовете, произтичащи от ЗУО.
При необходимост ще се предприемат предвидените в Закона за управление на отпадъците административнонаказателни действия.
Освен от кметовете, РИОСВ поиска от директора на Областно пътно управление-Пазарджик, както и от регионални подразделения на ЮЦДП-Смолян (13 горски и ловни стопанства) информация за предприетите действия за контрол на замърсяването с отпадъци от пътните платна и съоръжения, обслужващите зони и крайпътните комплекси, с цел опазване чистотата на републиканската пътна мрежа и горските територии от замърсявания. Тези територии е необходимо да бъдат почистени също най-късно до 31 март, след което предстоят проверки.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn