РИОСВ-Пазарджик извърши 104 проверки през юли, част от тях на територията на община Панагюрище

През месец юли експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 104 проверки в 83 обекта, от които 36 са планови и 68 извънредни, показват данните от отчета за осъществената контролна дейност от екоинспекцията. В рамките на осъществения контрол са дадени 21 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 27 сигнала.
На територията на община Панагюрище са извършени няколко проверки. Част от тях са на Регионалното депо за битови отпадъци в гр. Панагюрище – оператори с издадено комплексни разрешителни. По условия „Емисии в атмосферата“, „Шум“ и „Опазване на почвите и подземните води от замърсяване” не са констатирани нарушения. Операторите изпълняват поставените условията в комплексните разрешителни, установяват експертите  и при други проверки на депото, извършени през изминалия месец.
Извършени са оценки на резултатите от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 10 точкови източника на два обекта в гр. Панагюрище. Изпълнени са предписанията за ликвидиране на замърсявания с отпадъци в землищата на с. Елшица, с. Левски и с. Попинци,  общ. Панагюрище.
Извършена е планова проверка във връзка с изпълнение задълженията на кмета на община Панагюрище по чл. 19, ал. 3, т. 10 от ЗУО. Общината има изготвен анализ на морфологичния състав на битовите отпадъци през 2019 г. Организирана е система за разделно събиране и съхраняване на битовите биоразградими отпадъци.
По предписания на РИОСВ-Пазарджик са почистени замърсени терени с отпадъци и нерегламентирани сметища в някомлко населени места в областта, сред които и в с. Елшица.

Сред акцентите от извършената месечна контролна дейност експертите от РИОСв-Пазарджик, очитат: 

  • Изпълнение на годишния план за контролна дейност за 2021 г.
  • Контрол за чистотата на речните легла и прилежащи територии, на републиканската и общинска пътна мрежа.
  • Контрол за изпълнение на условията в разрешителните за заустване на отпадъчни води от промишлени обекти в област Пазарджик, емисионен контрол на обекти, заустващи отпадъчни води в повърхостни водоприемници, проверки за правилна експлоатация на пречиствателните съоръжения.
  • Контрол за намаляване емисиите на замърсители в атмосферния въздух.
  • Контрол за изпълнение изискванията на ЗУО при извършване на дейности по  третиране на отпадъци.
  • Контрол по спазване на изискванията на Регламент (EO) №1013/2006.
  • Последващ контрол за изпълнение на дадени предписания.
  • Проверки по сигнали и жалби на граждани.

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn