Световен ден по безопасност и здраве при работа

 “Защитено и здраво поколение” е темата на Световния ден по безопасност и здраве при работа през 2018 г. Ежегодно на 28 април Международната организация по труда (МОТ) фокусира вниманието на световната общественост върху проблемите на работното място. През т.г. организацията обединява кампанията на Световния ден по безопасност и здраве при работа (SafeDay) с кампанията, посветена на Световния ден срещу детския труд, който се отбелязва на 12 юни. МОТ очаква общата кампания да ускори действията за постигане на две от Целите за устойчиво развитие, приети от Общото събрание на ООН – за безопасна и защитена работна среда за всички работници до 2030 (цел 8.8) и за приключване на всички форми на детския труд до 2025 г. (цел 8.7). Това изисква съгласуван и интегриран подход, насърчаващ културата за превенция по здраве и безопасност на работното място, което ще бъде от полза на следващото поколение на световната работна сила, смятат от Международната организация по труда. Групата на младите работници включва работници на възраст от 15 до 24 години. Според данни на НСИ през 2017 г. заетите лица у нас на тази възраст са били 148 600 от 3.15 млн. общо. Отчетен е ръст в сравнение с 2016 г., когато техният брой е бил 133 400.

Допълнителните рискове на работните места, на които работят млади работници, се обуславят от липсата на достатъчно професионален опит, което представлява заплаха не само за тяхната безопасност и здраве, но и за колегите им. При непълнолетните работници негативно влияние върху безопасността на труда оказва и недостатъчната физическа и психическа зрялост. По данни от Статистическите годишници на трудовите злополуки на НОИ, коефициентът на честота  при младите работници е над средния за страната, а при непълнолетните той е 2 – 3  пъти по-висок от средния.

От МОТ предупреждават, че излагането на рисковете на работното място при младите работници в по-голяма степен би довело до мускулноскелетни травми; респираторни; алергични и токсиколигични проблеми; умора и проблеми в психичното им здраве, поради факта, че тяхното физическо и психическо развитие не е напълно развито. Превантивните мерки, които биха могли да се предприемат, за да се ограничи рискът за тази категория работници, е да се увеличи осведомеността им за здравословните и безопасни условия на труд още по време на професионалното обучение и образование. Работодателят би могъл да организира за младите работници специален курс по безопасност и здраве при работа, както и възможността да бъде подготвян от по-опитен работник/наставник.

България е страната, в която детският труд е забранен, а работниците, които не са навършили пълнолетие, подлежат на специална закрила.

На 28 април се почита и паметта на загиналите при трудови злополуки. По данни на НОИ през 2017 г. в страната са регистрирани 2318 бр. трудови злополуки, пряко свързани с работното място и трудовия процес, от които 79 бр. са смъртни. През годините, благодарение и на дейността на Инспекцията по труда, се отчита намаляване или задържане на коефициентите на честота и на тежест на трудовите злополуки – показатели, които отчитат най-обективно трудовия травматизъм, тъй като при определянето им броят на трудовите злополуки се съотнася към броя на наетите.

През 2017 г. инспекторите по труда са извършили над 45 600 бр. проверки в почти 37 300 бр. предприятия с 1.66 млн. наети в тях. Установените нарушения са 195 800 бр. От тях, свързаните с безопасността на труда са 97 615 бр. За отстраняване на нарушенията са приложени 188 400 бр. принудителни административни мерки. В 577 случая са спрени машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите. Въведен е специален режим на работа при невъзможност за спиране в 52 случая. Отстранени са 54 работници и служители без нужната квалификация и инструктаж за безопасност при работа. Във всеки случай, в който е приложен акт за спиране или е отстранен неквалифициран или неинструктиран работник, на практика е предотвратена трудова злополука, която би могла да доведе до фатален изход.

 

Oborishte.bg 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn