Социален работник и помощник-възпитател търсят в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“, Панагюрище

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“, гр. Панагюрище обяви прием на документи за длъжностите „социален работник“ и „помощник-възпитател“:

 І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.
1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
– Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика, хуманитарни науки.
– Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип.
– Трудов стаж по специалността се счита за предимство.
– Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство.
– Допълнителни квалификации се считат за предимство.
–  Да няма дисциплинарни наказания.
2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
– Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;
– Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;
– Работа в екип –  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;
– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;
–  Много добри организационни умения
–  Умения за прогнозиране и планиране.

II. Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.
1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:
– Средно образование;
– Професионален опит е предимство;
– Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип;
–  Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.
–  Да няма дисциплинарни наказания.
2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
–   Добри компютърни умения – Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;
–   Добри комуникативни и организационни умения;
–   Умения за прогнозиране и планиране;
–   Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

ІII. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
  2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
  3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
  4. Копие от документ за самоличност;
  5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

ІV. Начин  на провеждане на конкурса:
1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените по т.ІIІ документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.
V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.  За контакти: телефон 0884/483097.

Краен срок за подаване на документите  –  до 17.30 часа на 30.10.2017 г.

VI. Длъжностните характеристики са на разположение в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.

На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1 т. 3 от КТ – за определен срок, до завръщане на титуляра.

За допълнителна информация: Людмила Иванова – управител ЦНСТД „Закрила“. Тел.: 0884/483097

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn