Специалността „Минна електромеханика” в ПГИТМТ – обучение чрез работа

За учебната 2018-2019 година, Професионалната гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм- гр.Панагюрище,съвместно с най-голямата и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди –  „Асарел-Медет“ АД, предлагат на седмокласниците специалността: „Минна електромеханика” обучение чрез работа /дуална система на обучение/

Причина за това е нуждата от минни специалисти, работещи в областта на добивната промишленост, електроенергетиката и електрообзавеждането, монтажа, настройката, експлоатацията и ремонта на електросъоръженията, ел.подстанции и мрежи.

Под „дуална система на обучение“ се разбира професионално обучение, което се осъществява паралелно  на две места – в професионално училище и предприятие.

Пълният курс на обучение 8-12 клас, дава възможност за придобиване на средно образование и трета степен на професионална квалификация-минен техник.

 

Учениците изучават следните професионални теоретични учебни предмети:

Електротехника и електроника, Електрически машини, Електроснабдяване,  Електрообзавеждане на минни предприятия, Релейни защити, Проектиране, Автоматизация на производството, Минни машини и транспорт, Руднични стационарни уредби, Минно дело и геология, Техническа механика, Техническо чертане, Приложни програмни продукти, Минни машини и транспорт.

Голямо значение се отдава на практическата подготовка на учениците – провеждане на учебни практики по: Металообработване, Електрически измервания, Електрически машини, По специалността и Производствена практика. За целта училището разполага с работилници и две електролаборатории, оборудвани с богата гама ел.двигатели, измервателни уреди, опитни постановки и апаратура.

Практическото обучение в реална работна среда на учениците в XI и XII клас се организира и провежда през цялата учебна година в цеховете на «Асарел-Медет» АД  – два дни в седмицата  за XI клас и три дни в седмицата за XII клас.

Предимствата  на обучението чрез работа са:

– позволява редуването на теория и практика, което създава разнообразие в образователния процес и повишава мотивацията

– веднага виждаш практическото приложение на наученото, работейки в реална работна среда, имаш възможност да използваш най-модерното минно и енергетично оборудване на „Асарел-Медет“ АД

– по време на практическото обучение се интегрираш директно в производството, работиш на различни позиции и опознаваш особеностите на работа в отделните цехове

– сключваш трудов договор и трупаш трудов стаж

– получаваш парично възнаграждение за положения труд и за обучението си.

– след завършването си готов веднага да започнеш работа, без да губиш време за допълнителна подготовка

– имаш по-големи шансове като квалифициран специалист на пазара на труда

– изграждаш се като самостоятелна и отговорна личност, доказваш своите способности и умения

Описание на професията:

– умения за монтаж, поддръжка, ремонт, техническо обслужване и диагностика  на електрически машини и двигатели, електрически подстанции, въздушни и кабелни електропроводи и различни видове  електрозадвижвания

– разчита и чертае схеми за електроснабдяване и схеми за управление и защита на различни видове електрически двигатели – постояннотокови,асинхронни и синхронни

диагностицира и отстранява различни видове повреди  във въздушни, кабелни мрежи и автоматизирани електрозадвижвания

– извършва монтаж и техническо обслужване на силови и защитни инсталации, цифрови и релейни защити, дефектнотокови защити,автоматични прекъсвачи и релета

– разчита и познава различни електрически и монтажни схеми на електрозадвижване на машини и съоръжения

– водоотливни,вентилаторни и компресорни уредби и лентови транспортьори – устройство, схеми, електрозадвижване, монтаж, ремонт, обслужване и диагностика

– кранове, асансьори, телфери, подемни и помпени уредби – устройство, схеми, електрозадвижване, монтаж, ремонт, обслужване и диагностика

– багери, сонди, челни товарачи,  машини за трошене и флотация – устройство, схеми, електрозадвижване, монтаж, ремонт, обслужване и диагностика

Завършилите специалност „Минна електромеханика“:

– могат да продължат образованието си във всички висши учебни заведения на територията на Република България и в чужбина

– могат да работят във всички подразделения на Националната електрическа компания и всички фирми, като Електротехници.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn