„Спорт Инвест – Панагюрище” ООД е определен за концесионер на езерото и паркинга

 „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД е определен за концесионер вследствие на проведена открита процедура по предоставяне на концесия с предмет „Управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуствено езеро, находящо се в парка на гр.Панагюрище, ул.”Кръстьо Гешанов” и по осигуряване на места за  паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, находящ се в гр.Панагюрище, ул.”Кръстьо Гешанов” срещу възнаграждение, което се състои в правото на концесионера да експлоатира обектите на концесията, включително да получава при условията на договора за концесия приходите от потребителите на услугите, извършвани в обектите на концесия.

Доклад и проект за решение относно определяне на концесионер за предоставяне на концесия са внесени са разглеждане в Общински съвет от заместник-кмета Георги Павлов на 20.05.2016г.

С решение №44на Общински съвет – Панагюрище беше открита процедура за предоставяне на концесия за изкуственото езеро в градския парк и паркинга на ул. „Кръстьо Гешанов“.  И двата обекта са  публична общинска собственост.Изкуственото езеро е с обща площ от 4 700 кв.м., а заедно с прилежащата му територия площта е 6 200 кв.м. Откритият паркинг, който е в съседство с многофункционалната зала „Арена Асарел” е с площ от 4 109 кв.м. и включва 130 паркоместа.

Комисия, назначена със заповед на кмета на общината проведе открита процедура за предоставяне на концесията. В указания срок е постъпила само една оферта от  „Спорт Инвест – Панагюрище”ООД. Единственият участник е допуснат до по-нататъшно участие в откритата процедура . След направена проверка , комисията установи , че предложението и обвързващото предложение на участника отговарят на зададените изисквания.  Със свое решение от 16.05.2016 год.  комисията класира единствения участник.

В проекторешението е записано още:

Възлага на кмета на община Панагюрище да сключи концесионен договор с концесионера „Спорт Инвест – Панагюрище”ООД , да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора и да организира контрола по изпълнението на концесионния договор. Определя срок от три месеца за сключване на концесионния договор в съответствие с чл. 62 от Закона за концесиите. Концесионният договор да влезе в сила от датата на подписването му, след представяне на предвидените гаранции и при условията, определени от него. Решението подлежи на обжалване, относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от уведомяване на заинтересованите участници по реда на глава 11 от Закона за концесиите.

Документите ще бъдат разгледани от постоянните комисии „Бюджет и икономика на общината”  и „Териториално и селищно устройство”в началото на следващата седмица. Предстои гласуването им от Общински съвет – Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn