Сред приоритетите по проект „Приеми ме `2015“ е предоставянето на приемна грижа на деца от 0 до 3-годишна възраст

Споразумение за партньорство между Община Панагюрище и Агенцията за социално подпомагане по проект „Приеми ме `2015“ подписа кметът на общината Никола Белишки в края на миналата седмица.
Партньори на Агенцията са 82 общини, в това число и Община Панагюрище. Изпълнението на проекта стартира на 1 декември 2015 година, след сключване на договор между Управляващия орган (Министерство на труда и социалната политика) и конкретния бенефициент (АСП), по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.
Проектните дейности ще се изпълняват при прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходната схема „Приеми ме“.
Обща цел на проекта да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и да се разшири обхвата й в страната, както и по отношение на целевите групи. Сред приоритетните цели са и тези са се надгради устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа в подкрепа на процеса на деинституционализацията на деца, да се развие иновативен модел на организация и управление на предоставянето на приемната грижа на национално ниво с активното участие на всички общини с идентифицирана потребност от развитие на тази услуга.
По проекта ще се предоставя с приоритет приемна грижа на деца от 0 до 3-годишна възраст, както и „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания, деца, жертви на насилие или трафик, и за деца, непридружени бежанци.
Изпълнението на проект „Приеми ме ‘2015“ ще даде възможност да се реализират конкретни мерки, насочени към повишаване ефективността на предоставяната приемна грижа чрез проследяване на национално ниво дейността на екипите по приемна грижа. Изпълнението на мерките ще допринесе за постигане на основната цел на Националната стратегия за детето 2008-2018 година – осигуряване на условия за ефективно упражняване правата и подобряване качеството на живот на децата като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. Срокът за реализиране на проект „Приеми ме ‘2015“ е 32 месеца.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn