Срокът за кандидатстване за енергийни помощи изтича на 31 октомври

Хората и семействата, живеещи на територията на Община Панагюрище и нуждаещи се от подпомагане с целева помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2021/2022 г., които все още не са кандидатствали за това, могат да подадат документи в дирекция „Социално подпомагане“, по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, но не по-късно от 31 октомври 2021 г. Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г. Общият й размер e 523,55 лева. Всички граждани, които имат право на този вид подкрепа, ще получат цялата сума еднократно.

Прогнозите показват, че през 2021/2022 г. техният брой ще е около 330 000 души – с около 17 на сто повече в сравнение с предходния отоплителен сезон. Началото на кампанията за еднократно изплащане на помощта за целия отоплителен сезон е съобразена с необходимостта от осигуряване на допълнителни средства чрез актуализацията на държавния бюджет за 2021 г.

Право на помощ за отопление имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявлението, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.
За да получат помощ, безработните в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения. Хората и семействата, които кандидатстват, трябва да отговарят и на допълнителни условия за достъп. Например: да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество; да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация; да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството и др.
Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това дирекциите „Социално подпомагане“ издават заповед за отпускане или отказ на помощта.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn