Стартирали са две отчуждителни процедури за доизграждане на язовир „Луда Яна”

В Областна администрация-Пазарджик са стартирани две отчуждителни процедури за имоти и части от имоти в землището на гр. Панагюрище за доизграждане на „Язовир Луда Яна”, включително и прилежащата пречиствателната станция за питейни води по Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ на Световната банка и МРРБ. Това стана ясно по време на пресконференция в Областна администрация-Пазарджик в края на седмицата.
Първата процедура е стартирана със заповед на Областният управител, влязла в сила на 29.12.2014 г. Имотите, подлежащи на отчуждаване са общо 80, разположени са на обща площ 155,958 дка и са на обща стойност 221 088 лева. По тази заповед са изплатени обезщетения на собствениците на имоти в размер на 178 633 лева, остават да се изплатят 52 365 лева, за които все още не са подадени документи от бившите собственици на отчуждените имоти.
В Областна администрация са постъпили 20 заявления за изплащане на дължимите обезщетения, като всички са разгледани от комисия, определена от Областния управител и въз основа на протоколите на комисията, са наредени плащания по банковите сметките на правоимащите лица.
Със заповед от ноември тази година на Областния управител е започната втората отчуждителна процедура за имоти и части от имоти – частна общинска собственост, представляващи земеделски земи в землището на град Панагюрище, за изграждане на обект „Язовир Луда Яна“, включително прилежащата пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ), по Заемно споразумение „Проект за развитие на общинската инфраструктура“ на Световната банка и МРРБ. Заповедта е влязла в сила на 05.11.2015 г. и началната дата, от която започва изплащането на обезщетенията е 07.12.2015 г.
Общият размер на паричното обезщетение за подлежащите на отчуждаване имоти и части от имоти частна общинска собственост е 231 150 лв., съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител на имоти. Имотите, подлежащи на отчуждаване са 45, разположени са на обща площ 104,027 дка. До настоящия момент не е постъпило искане от община Панагюрище за изплащане на предвидените за отчуждаването суми.
Изплащането се извършва по искане на правоимащите след представянето на документи за собственост и посочване на банкова сметка, по която да бъдат преведени средствата, съгласно изпратените им указания.

Строителните дейности по изграждане на язовир „Луда Яна“ и /Пречиствателна станция за отпадни води/ ПСПВ се очаква да стартират в началото на 2016 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn