„Старт на кариерата“ за младежи с висше образование. Две са обявените места в Общинска администрация-Панагюрище

От Общинска администрация-Панагюрище има обявени две места по програма „Старт на кариерата”. Позициите са в дирекциите „Административно-правно и информационно обслужване“ и „Образование, култура и социални дейности“. До 23 октомври младежи с висше образование, желаещи да започнат работа в публичната администрация, могат да депозират документите си за участие по програма “Старт на кариерата”. Те се подават лично в бюрата по труда по регистрация, като всеки младеж може да кандидатства едновременно за три работни места, но само до две работни места при един работодател по програмата. За местата могат да кандидатстват младежи, завършили специалности в областта на образованието, социални, стопански и правни науки.
Документи (в един екземпляр) могат да подават само младежи, регистрирани в бюрата по труда като търсещи работа лица – безработни или заети, които отговарят на условията за кандидатстване, и не са работили по придобитата от висшето образование специалност. По програмата могат да кандидатстват младежи на възраст до 29 години (ненавършени към 23 октомври 2015 г., вкл.), които са завършили висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място.
Програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност. Одобрените младежи ще получават от държавата заплата в рамките на 9 месеца. По програмата се поемат и дължимите от работодателя осигуровки, допълнителните възнаграждения по КТ, годишният платен отпуск и болничните. Общо за страната по процедура 2015 г. са заявени 1059 работни места в централните ведомства, областните или общинските администрации.Търсените от работодателите специалисти са в сферата на социалните, стопанските, инженерните и правните науки, информатиката, компютърните науки, архитектурата, строителството, аграрните науки, администрацията, ветеринарната медицина и др.
За всяко работно място, в рамките на утвърдената квота, се насочват за интервю всички лица, които кандидатстват за съответното работно място и отговарят на изискванията.Подборът се осъществява от съответния работодател.
Пълният списък на заявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се намерят на интернет страницата на Агенцията по заетостта на адрес www.az.government.bg, както и във всички бюра по труда.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn