Стратегия за развитието на институцията за период от 4 години трябва да изготвят всяка детска градина и училище

Всяка детска градина и училище трябва да изготвят стратегия за развитието на институцията за период от 4 години, а на всеки две ще се разработва план за действие към нея. Към плана ще се прилага и докладът от самооценката и разписаните в него мерки за подобряване качеството на образованието. Те се приемат от педагогическия съвет и се представят за становище от обществения съвет на институцията.Освен това детските градини и училищата ще бъдат проверявани веднъж на всеки пет години за качеството на образователния процес и управлението на институцията от Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден по силата на новия Закон за предучилищното и училищното образование. Ако оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, новата проверка ще се извършва в срок от шест месеца до една година. В оценяването на образователния процес се включва преподавателската и възпитателска дейност, оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образование. Проверката на управлението включва управление на финансовите средства, на човешките ресурси, професионални умения на педагогическите специалисти, взаимодействия с родители и други институции, както и управление на физическата среда.

Критериите за инспектиране са стандарти за качество, които ще бъдат разработени от директора на Националния инспекторат по образованието.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn