Със заповед на областния управител е определен пожароопасен сезон в горските територии на областта

Със заповед на областния управител на Пазарджик Трендафил Величков е определен за пожароопасен сезон в горските територии в област Пазарджик времето от 20.04.2016 г. до 31.10.2016 г., съобщават от Областната администрация. Заповедта е издадена на основание Закона за горите, по предложение на Директора на регионална дирекция по горите Пазарджик и във връзка с опасността от възникване на горски пожари и запалвания в земеделски земи и горски територии.

– Разпорежда се  на Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства и общините собственици на гори съгласувано с Районните служби по пожарна безопасност и защита на населението да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (I-ви Клас), както и да засилят дейността по раздаване на противопожарни декларации на население, туристи, берачи на гъби и билки, собствениците на гори и земи около и в държавни горски територии, пастири и други лица, пребиваващи или извършващи дейности в горски територии;
– Забранява се паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии;
– Сдруженията на ловците, на риболовците и на туристите в България чрез своите органи да инструктират членовете си за правилата за пожарна безопасност в горските територии и да попълват противопожарни декларации преди всеки излет;
–  Кметовете на общини, райони, кметства и кметските наместници да организират за сметка на общинския бюджет доброволни формирования за гасене на горски пожари по реда на Закона за защита при бедствия;
– Директорите на държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства и учебно-опитните горски стопанства да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари;
– За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в държавните горски стопанства, държавните ловни стопанства, учебно-опитни горски стопанства, общините и юридическите лица собственици на гори, които имат изготвени годишни оперативни планове;
Заповедта е публикувана на интернет страницата на Областна администрация Пазарджик. Контрол по изпълнението й е възложен на директорите на РДГ – Пазарджик и РД „ПБЗН”-Пазарджик.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn