Със своя заповед кметът Никола Белишки отмени частичното бедствено положение на територията на община Панагюрище

ЗАПОВЕД

№ 667

Гр. Панагюрище, 13.08.2022 год.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и чл.51, ал.3 от Закона за защита при бедствия /ЗЗБ/ и отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването на бедствено положение за част от територията на община Панагюрище

НАРЕЖДАМ:

1. Отменям обявеното с моя заповед № 655 от 08.08.2022 г. бедствено положение за част от територията на община Панагюрище, считано от 15.00 часа на 13.08.2022 г., поради отпадане на обстоятелствата, послужили като основание за обявяването му.

2. Настоящата Заповед да се разгласи чрез средствата за масово осведомяване и да се публикува в интернет страницата на община Панагюрище.

3. Копие от настоящата Заповед да се изпрати на областният управител на област с административен център град Пазарджик.

4. Копие от заповедта да се изпрати в оперативния център на РДПБЗН – Пазарджик.

5. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на община Панагюрище.

Никола Белишки

Кмет на община Панагюрище

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn