Такса битови отпадъци за 2019 година остава непроменена

Такса битови отпадъци за 2019 година остава непроменена и запазва размерът си от предходната година . На заседанието си от 18 декември, Общински съвет – Панагюрище прие с пълно единодушие размера на такса битови отпадъци в Община Панагюрище за 2019 година и План – сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2019 година.

Според Закона за местните данъци и такси размерът на такса битови отпадъци се определя на принципа за понасяне на разходите от причинителя на отпадъците.

Размерът на такса битови отпадъци се определя в левове, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Панагюрище, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления на някои категории лица.

За жилищни, вилни имоти и незастроени имоти на физически и юридически лица, таксата се определя пропорционално на данъчната оценка на имота, а за нежилищните имоти на юридическите лица  – пропорционално на отчетната стойност на активите. Предоставена е възможност таксата да се определя на база количеството на отпадъците, когато същото може да бъде установено за нежилищните имоти на юридически лица.

За 2019 година при определяне на план-сметката се запазва размера на промилите за отделните дейности.

Очакваните постъпления от такса битови отпадъци през 2019 г., в община Панагюрище, изчислени с приетия от Общински съвет-Панагюрище за 2018 г. размер на промилите и актуализираните отчетни и данъчни стойности на недвижимите имоти, са в размер на 1 908 500  лв. , от които 814 315 са очакваните приходи от физически лица , 1 094 185 очаквани приходи от юридически лица.

Сумата за разходи , заложена в план-сметката за 2019 г. е в размер на  1 908 500 лв.

Дейностите, които ще се извършават са: събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации за съоръжения за третирането им, третиране на битови отпадъци, които са обхванати в общинските системи за събиране на отпадъци, както и тези за разделно събиране на отделни видове отпадъци, поддържане чистотата на уличните платна, площадите, парковете, алеите и други територии в населени места в общината, които са предназначени за обществено ползване.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn