Такса битови отпадъци за 2020 година остава непроменена

Такса битови отпадъци за 2020 година остава непроменена и запазва размерът си от предходната година . На заседанието си днес, 14 януари, Общински съвет – Панагюрище прие с пълно единодушие размера на такса битови отпадъци в Община Панагюрище за 2020 година и План – сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2020 година.

“Запазването на размера на такса смет показва, че се полагат усилия за добра събираемост, за да може с получените приходи да покриваме разходите по План-сметката. С формиране на преходен остатък се предлага да се проектира и изгради депо за едрогабаритни отпадъци, където жителите на общината ще могат да депонират безплатно излезли от употреба както опасни отпадъци, така и строителни отпадъци, бяла техника. По този начин общината превантивно действа срещу формирането на незаконни сметища. Освен, че има екологична, има и финансова гледна точка, да се намалят разходите по тяхното почистване. С преходния остатък също така ще бъдат удовлетворени някои нормативни изисквания, свързани с изграждане на система за видеонаблюдение в депото, за да има контрол върху количествата отпадъци, които влизат. Чрез тази система ще се подават и данни в РИОСВ. План-сметката не само обслужва текущите разходи, които се формират от дейността на ОП”Чистота”, но също така е насочена към бъдещи инвестиции за решаване на проблемите с битовите отпадъци”, подчерта председателят на ПК БИО към местния парламент Христо Шиндаров.

Сумата за разходи, заложена в план-сметката за 2020 г. е в размер на  2 855 486 лв.

Дейностите, които ще се извършават са: събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации за съоръжения за третирането им, третиране на битови отпадъци, които са обхванати в общинските системи за събиране на отпадъци, както и тези за разделно събиране на отделни видове отпадъци, поддържане чистотата на уличните платна, площадите, парковете, алеите и други територии в населени места в общината, които са предназначени за обществено ползване.

С решение на Общински съвет-Панагюрище от 18.12.2019г. Детските градини, Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината бяха освободени от заплащане такса смет.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn