Такса битови отпадъци за 2021 година остава непроменена в Панагюрище

Такса битови отпадъци за 2021 година остава непроменена и запазва размерът си от предходната година . На заседанието си от 17 декември, Общински съвет – Панагюрище прие с пълно единодушие размера на такса битови отпадъци в Община Панагюрище за 2021 година и План – сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2021 година.

Сумата за разходи, заложена в план-сметката за 2021 г. е в размер на 2 816 206 лв., разпределени както следва:

  1. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации и съоръжения за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с изключение на разделното събиране, предварителното съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, попадащи в управлението на масово разпространени отпадъци по ЗУО. В плана на сметката са включени дейностите по осигуряване на съдове за съхранението на отпадъците, събирането и транспортирането на битови и биоразградими отпадъци до РДБО като предвидените средства са в размер на 937 000 лв.
  2. Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението на на масово разпространените отпадъци, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или обезвреждане на битови отпадъци. Планират се дейности по третиране на отпадъци, постъпили на РДБО и Компостираща инсталация, дейностите по мониторинг, съгласно изискванията на КР434-НО/2012г. И обезпеченията по чл.60 и отчисленията чл.64 от ЗУО. Предвижда необходимите средства да са в размер на 1 351 706 лв.
  3. Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места и селищните образования в общината, предназначени за обществено ползване. Планират се дейностите по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, миене, метене, снегопочистване – необходимите средства са в размер на 527 500 лв.

Очакваните постъпления от такса битови отпадъци през 2021 г., в община Панагюрище са в размер на 1 993 337 лв. , от които 681 730 лв. за жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, 3 529 лв. за незастроени жилищни парцели, 81 437лв. за жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон. За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите и деклариран вид и брой съдове за БО очакваните приходи са в размер на 1 226 641 лв.

Дейностите, които ще се извършават са: събиране на битови отпадъци и транспортирането им до инсталации за съоръжения за третирането им, третиране на битови отпадъци, които са обхванати в общинските системи за събиране на отпадъци, както и тези за разделно събиране на отделни видове отпадъци, поддържане чистотата на уличните платна, площадите, парковете, алеите и други територии в населени места в общината, които са предназначени за обществено ползване.

С решение на Общински съвет-Панагюрище от 17.12.2020г. детските градини, Исторически музей-Панагюрище Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината бяха освободени от заплащане такса смет.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn