Търсят директор на Дневния център за възрастни хора с увреждания в Панагюрище

Община Панагюрище обяви подбор за длъжността „Директор“ на Дневен център за възрастни хора с увреждания „Св.св. Козма и Дамян“ – гр. Панагюрище.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Да са български граждани;
1.2. Да не са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;
1.3. Да имат завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”;
1.4. Да притежават специалност от следните професионални направления: социални дейности, педагогика, администрация и управление, икономика, медицина и фармация, обществено здраве;
1.5. Да имат не по-малко от 2 (две) години професионален опит по специалността;
1.6. Компютърни умения за работа с  MS Office пакет –  Word, Excel, Power Point;  Internet; ел. поща;
1.7. Познаване на нормативните документи касаещи длъжността;
1.8. Умения за работа в екип, адаптивност и психическа нагласа за работа с групи в неравностойно положение;

2. Необходими документи за участие, които следва да представят кандидатите:
2.1. Заявление за участие в подбора, адресирано до кмета на Община Панагюрище, с посочени професионални мотиви за заемане на длъжността;
2.2. Документ за самоличност (заверено копие);
2.3. Професионална автобиография /СV/;
2.4. Документи за завършена степен и специалност на висше образование, документи за придобита/и специалност/и от посочените професионални направления и други документи за професионална квалификация (заверени копия);
2.5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж в страната и чужбина (заверени копия);

3. Начин на провеждане на подбора:
3.1. Подборът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа:
– Първи етап – допустимост по представените документи;
– Втори етап – интервю.
3.2. До интервю се допускат онези кандидати, които отговарят на условията по т.1 и са представили всички необходими документи по т.2;
3.3. На допуснатите кандидати до втори етап се съобщава дата, час и място за провеждане на интервюто;
3.4. При интервюто ще бъдат преценявани професионалните и делови качества на кандидатите и ще бъдат оценявани по следните критерии:
– компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове в системата на институциите за социални услуги, както и разбиране и ползване на основните нормативни актове, свързани със заеманата длъжност;
– управленска компетентност, свързана със способност за формиране на цели, начина за тяхното постигане и очаквани резултати;
– способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване;
– организационна компетентност, свързана със способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи;
– комуникационна компетентност, свързана с умения да се отговаря конкретно, ясно и убедително разясняване на сложни въпроси, наличие на добър професионален изказ и езикова култура;
– умения за мотивиране и убеждаване.

4. Място и срок за подаване на документите:

Заявлението и документите за участие в подбора се подават всеки работен ден  от 8.00 ч. до 18.00 в Центъра за административно обслужване /партер/ на община Панагюрище, в срок до 02.06.2017 год.
Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите, определени да приемат документите.
За информация: тел. 0357/6-00-58 и сайта на община Панагюрище.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn