Търсят се и готвачи и помощник-готвачи за „Домашен социален патронаж“

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 (двама) работници на трудов договор на длъжност „готвач“

в звено Домашен социален патронаж

I. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Организира и координира работата в кухнята на Домашен социален патронаж. Осигурява рационално хранене на потребителите като спазва рецептурните изисквания за технологията на приготвяне на храната. Спазва изискванията за количеството и качеството на вложените продукти и подправките. Следи за ефективно използване и поддържане на оборудването и инвентара, както и за работата с техника, съоръженията и състоянието на посудата. Поддържа изискваната производствена хигиена на работното място, съгласно санитарните изисквания и следи за санитарно-хигиенното състояние на помещенията и използваните техники и уреди. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кухнята.

3. Изисквана минимална степен на завършено образование: средно образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

5. Професионален опит – професионален опит като готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

II. Необходими документи за участие в подбора:

1.Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.  Автобиография (европейски формат);

3.  Копие от диплома за завършено средно специално образование с квалификация „готвач“ или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач.

4.  Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5. Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор;

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

III. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/6 00 61 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.

 


ОБЩИНА – ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЯВЯВА свободни работни места за назначаване на 2 (двама) работници на трудов договор на длъжност „Помощник-готвач“

в звено Домашен социален патронаж

І. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1. Област на дейност: Предоставяне на услугата Домашен социален патронаж, свързана с производство на кулинарна продукция за деца и пълнолетни лица.

2. Информация за длъжността: Осъществява дейности по измиване, почистване и нарязване ръчно или машинно плодовете и зеленчуците. Размразява и извършва първична обработка на месо и риба, необходими за влагането им в приготвянето на ястия за потребителите на Домашен социален патронаж, съгласно утвърденото меню. Участва в производството на кулинарната продукция под ръководството на готвача.

3. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование.

4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието: средно специално образование с квалификация готвач или помощник – готвач или средно образование с удостоверение (свидетелство) за професионално обучение – готвач или помощник-готвач.

5. Професионален опит: професионалният опит като готвач или помощник-готвач ще се счита за предимство.

6. Допълнителни изисквания: умение за работа в екип, способност да планира и организира работата си, отговорност.

ІІ. Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:

1. Заявление за участие в подбора  до Кмета на община Панагюрище (в свободен текст);

2.  Автобиография (европейски формат);

3. Копие от документи за придобита образователна степен и документ за професионална квалификация „готвач“ или „помощник-готвач“;

4. Копия от документи, удостоверяващи трудов стаж;

5.  Актуално медицинско свидетелство за здравословно състояние – когато са изминали повече от 3 месеца от последното прекратяване на трудовия договор.

Предоставените копия от документи следва да бъдат заверени от кандидата с текста „Вярно с оригинала” и подпис.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

ІІІ. Място и срок за подаване на документи:

Документите се подават лично от кандидата или чрез негов пълномощник в сградата на Община Панагюрище, пл. „20 – ти април” № 13,  Център за административно обслужване, всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч. в срок до 12.06.2020 г. включително.

Документи, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

За допълнителна информация: тел. 0357/6 00 82; 0357/60061 – отдел „Социални дейности и здравеопазване” в Община Панагюрище и сайта на Община Панагюрище.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn