Утвърдена е тригодишна план-програма за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Правителството утвърди тригодишна план-програма на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните за периода 2019 – 2021 година. Одобрена е също бюджетна прогноза за средствата, необходими за реализация на програмата.

Документът е разработена от експертния състав на Централната комисия, като са взети предвид резултатите от изследвания, които тя е провеждала, както и информацията от докладите на 297-те местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в страната. Включва седем раздела, оперативни цели и дейности, които се разписват по години в зависимост от тенденциите в областта на превенция и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и престъпленията на непълнолетните.

Тригодишната план-програма се изготвя в отговор на необходимостта от ефективно прилагане на законодателството в областта на предотвратяването и противодействието на детското девиантно поведение, закрила и подпомагане на ресоциализацията на извършителите, повишаване на квалификацията на специалистите, работещи с деца с девиантно поведение, повишаване на родителския капацитет и подпомагане на родителите на деца извършители на противообществени прояви и престъпления, както и от обединяване и координиране на усилията на институциите в превенцията и противодействието на девиациите в поведението на подрастващите.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn