Утвърдиха Програмата на Община Панагюрище за развитие на читалищната дейност за 2019 година

Програма за развитие на читалищната дейност за 2019 година бе приета на провелото се на 7 март 2019 година редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище.

Програмата е разработена въз основа на направените от читалищата предложения за дейността им през 2019 година, както и в синхрон със заявените управленски приоритети за положително развитие на община Панагюрище и целите, които ресор „Хуманитарни дейности“ следва последователно и неотклонно – активни политики в полза на местните общности чрез непрекъснато увеличаване на партньорствата за дългосрочен просперитет на родния ни край, следвайки високи стандарти при динамично темпо в работата си. Изготвянето на Програмата е и стремеж на Община Панагюрище да се планират ясни, постижими и значими дейности, които да гарантират развитието на читалищната дейност. Програмата е полезна и за изграждане на основната визия за развитие на културния живот в община Панагюрище през 2019 година. Дейностите, заложени в нея ще допринесат за обогатяване на живота на малките населени места в общината.

Стратегическата цел е подкрепа и насърчаване развитието на читалищата като значими обществени институции, реализиращи културната идентичност на населеното място и общината чрез засилване на позитивната им роля за местната общност.

Основните приоритети на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2019 година са:

– Насърчаване и подкрепа на читалищата в община Панагюрище за осъществяване на основните им дейности и прилагане на съвременни форми на работа, придаващи съвременна визия на читалищната дейност;

– Разширяване обхвата на дейността на читалищата в обществено значими сфери.

Дейностите на читалищата през 2019 година ще се осъществяват чрез финансиране от:

– Държавната субсидия – за 2019 година субсидираната численост за община Панагюрище е 24 бройки, сумата за една субсидирана бройка е 9 490,00 лева, общият бюджет – 227 760,00 лева;

– Община Панагюрище финансира творческите изяви на читалищата чрез система за допълнително стимулиране на базата на разработени и реализирани проекти, като през 2019 година стойността е завишена на 65 000 лева, в това число за целево финансиране на Духов оркестър „Делчо Радивчев“ – 20 000 лева;

– Кандидатстване по Национален фонд „Култура” и европейски  програми и проекти;

– Кандидатстване с проекти в рамките на изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ – Община Панагюрище, Стрелча, Лесичово“;

– Дарителски договори;

– Допълнително финансиране от собствени приходи – членски внос, такси, билети, наем на помещения, земи и други.

Изпълнението на Програмата ще даде възможност за реализация на набелязаните цели, задачите и основните дейности. Успешното им изпълнение ще допринесе за:

– Опазването и съхраняването на културно–историческото наследство във времето на глобализация и утвърждаване на празници и събития, даващи възможност за удовлетворяване нуждите на бъдещите поколения да се запознаят с миналото на родния край;

– Подпомагането и развитието на любителското художествено творчество с цел стимулиране на младите хора и талантливите дарования;

– Подпомогне на образователния процес за получаване на нови знания;

– Реализирането на разнообразни и иновативни инициативи;

– Обогатяване на културния живот в общината;

– Усвояването на знания за новите информационни технологии, което  ще отвори врата към необятното глобално пространство.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn