Участието на Община Панагюрище в Организация за управление на туристически регион „Долина на розите“ ще обсъжда местният парламент

Общински съвет да даде съгласието си за участие и членство на община Панагюрище  в Организация за управление на туристическия регион „Долина нa розите”, и да упълномощи кмета Никола Белишки да представлява общината в тази организация, това предложение е направила до местния парламент заместник кметът Галина Матанова.

Туристическото райониране е предпоставка за развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на регионализирана туристическа политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на различните части от страната и осъществяване на ефективен регионален маркетинг, който да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните туристи и успешно да ги промотира, както на вътрешния, така и на международния пазар.

Съгласно Закона за туризма в България са обособени 9 туристически района – Бургаско Черноморие, Варненско Черноморие, Район София, Район Рила-Пирин, Район Родопи, Район Тракия, Район Долина на розите, Район Стара Планина и Район Дунав.

Според обновената през 2015 г. Туристическа карта на България,  Район „Долина нa розите” е с център Казанлък и включва 19 общини: Антон, Златица, Карлово, Копривщица, Мирково, Панагюрище, Пирдоп, Сопот, Стрелча, Хисаря, Чавдар, Челопеч, Гурково, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Сливен, Твърдица.

Основната специализация на Район „Долина нa розите” е  популяризиране на здравния и културен туризъм, като подспециализациите са балнео, СПА и уелнес туризъм; културно-исторически и фестивален туризъм; приключенски и еко туризъм; планински пешеходен и рекреативен туризъм и винен туризъм.

Съгласно член 17, алинея 1 от Закона за туризма туристическият район се управлява от организация за управление на туристическия район (ОУТР). ОУТР са юридически лица, които се регистрират по реда на ЗТ. Те са доброволни организации, които чрез взаимопомощ и сътрудничество в интерес на членовете си и в обществен интерес извършват дейности, свързани с формиране на регионални туристически продук­ти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама на определена територия – туристически район.

Органи на ОУТР са Общото събрание, Управителният съвет и Контролният съвет. Общото събрание на ОУТР е върховен орган и включва всички негови членове.

Бюджетът на ОУТР се формира от членски внос, приходи от стопанска дейност и предоставяне на платени услуги, средства от участие в европейски, международни и други донорски програми, дарения от физически и юридически лица и други източници.

Организация за управление на туристически район се учредява от най-малко четири общини от територията на туристическия район, като една от тях е седалище на региона, една областна администрация от територията на туристическия регион и две туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър , чието седалище е на територията на туристическия регион.

Община Панагюрище в качеството си на учредител е необходимо да представи решение на Общински съвет за участие в процедура по учредяване на Организация за управление на туристически район „Долина нa розите” и членство в същата, в което да бъде записано поименно и лицето, което ще бъде упълномощено и пряко ангажирано с представителство в процедурата.

 

Oborishte.bg  

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn