Училищните сайтове ще информират колко продължават часовете и междучасията

Училищата ще бъдат длъжни да публикуват в сайтовете си информация за началото на учебния ден, продължителността на часовете и на междучасията, както и за дейностите при целодневна организация на учебния ден. Изискването е вписано в проект за промени на Наредба 10 на Министерството на образованието и науката.Старият текст изисква информацията да бъде налична в правилника за дейността. По принцип продължителността на часа е:

– 35 минути – в I и II клас;
– 40 минути – в III – IV клас;
– 45 минути – в V – XII клас; по учебна практика в училищата по изкуствата; учебна и лабораторна практика и  специализирана подготовка в областта на спорта;
– 60 минути – по производствена практика;
– 90 минути – по производствена практика в спортните училища.

Има обаче и изключения. Например часовете в спортните училища в пети до дванадесети клас е 40, а не 45 минути. Във вечерните паралелки също учат по 40 мин. Продължителността на учебния час може да бъде различна в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи – между 35 и 60 минути.

По 35 минути са часовете за учениците със специални образователни потребности, със зрителни или с множество увреждания, както и тези, които се обучават интегрирано по индивидуален учебен план.

Когато повече от 30% от учениците от I до VII клас са включени в целодневна организация на учебния ден и/или при организиране на обучението на две смени, продължителността на учебния час в V – XII клас може да е 40 минути. При непредвидени и извънредни обстоятелства всеки час може да бъде намален до 20 минути със заповед на директора. Той може да намали и продължителността на часовете за самоподготовка, занимания по интереси и дейностите по отдих и физическа активност при целодневна организация на учебния ден. Тогава е длъжен да уведоми и началника на съответното регионално управление на образованието, и родителите.

След всеки учебен час има междучасие, а почивката продължава между 10 и 30 минути. Директорът е длъжен да осигури поне една почивка, която е не по-кратка от 20 минути. За училищата, в които няма условия обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд, по изключение две от почивките може да са 5-минутни по решение на педагогическия съвет и със съгласието на обществения съвет.

Часовете може да се сливат с решение на педагогическия съвет на училището по:

– спортна подготовка, учебна практика и за активен отдих и възстановяване след тренировъчните натоварвания в спортните училища – не повече от два часа;

– учебна и производствена практика в професионалните паралелки – не повече от три часа;

– разширена, допълнителна и профилирана подготовка в гимназиална степен – не повече от два часа;

– в иновативните училища в зависимост от иновативните елементи – не повече от два последователни учебни часа.

Почивките между учебните часове в иновативните училища могат да са с различна продължителност в зависимост от иновативните елементи.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn