ЦНСТДМ „Закрила” обявява прием на документи за длъжността „социален работник“

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи „Закрила“, гр. Панагюрище  обявява прием на документи за длъжността „социален работник“.

Минималните изисквания към кандидатите са:

– Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; професионална квалификация – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика;

– Трудов стаж по специалността се счита за предимство;

– Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство;

– Допълнителни квалификации се считат за предимство;

–  Да няма дисциплинарни наказания.

 Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

– Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

– Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

– Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

– Работа в екип –  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

– Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

– Умения за прогнозиране и планиране.

Подборът ще се проведе в два етапа. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност. До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.

За контакти: телефон 0884/483097

Краен срок за подаване на документите  – до 17.30 часа на 10.02.2017 г.

На спечелилия кандидат ще бъде предложен трудов договор за определен срок – до завръщане на титуляра.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТДМ „Закрила“

Тел.: 0884/483 097

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn