ЦНСТД „Закрила“ обявява прием на документи за длъжностите „Социален работник“ и „Помощник-възпитател“

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Закрила“

гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31

ОБЯВЯВА

прием на документи за длъжностите

„Социален работник“ и „Помощник-възпитател“

І. Социален работник, код по НКПД 26356002 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на  длъжността:

–       Образование – висше; завършена образователна степен – бакалавър/магистър; специалност – социални дейности, социална педагогика, специална педагогика. Хуманитарни науки.

–       Трудов стаж по специалността се счита за предимство.

–       Опит при работа с деца и хора в неравностойно положение е предимство.

–       Допълнителни квалификации се считат за предимство.

–       Да няма дисциплинарни наказания.

2. Специфични изисквания за заемане на  длъжността:

–       Компютърна грамотност – Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

–       Познаване на нормативната уредба в областта на предоставяне на социални услуги за деца;

–       Комуникативна компетентност – ефективен обмен на информация и ясно изразяване в устна и писмена форма;

–       Работа в екип –  участие в екипи, които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

–       Лични качества – лоялност, адаптивност, надеждност, позитивно отношение, желание за учене;

–       Много добри организационни умения;

–       Умения за прогнозиране и планиране.

На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1 т. 3 от КТ – за определен срок, до завръщане на титуляра.

ІІ.  Помощник-възпитател, код по НКПД 53123003 – 1 брой.

1.  Минималните изисквания за заемане на длъжността:

–       Средно образование.

–       Професионален опит е предимство.

–       Опит при работа с хора в неравностойно положение е предимство.

–       Да няма дисциплинарни наказания.

 

2. Специфични изисквания за заемане на длъжността:

–       Добри компютърни умения – Microsoft Word; Microsoft Excel, Internet;

–       Познаване на нормативната база, свързана с предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца.

–       Добри комуникативни и организационни умения;

–       Умения за прогнозиране и планиране;

–       Умения за работа в мултидисциплинарен екип.

 

На спечелилият кандидат ще бъде предложен срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т. 1 (за 1 година), във връзка с чл. 70, ал.1 и ал. 2  от Кодекса на труда (6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя).

IIІ. Необходими документи за кандидатстване:

  1. Писмено заявление /свободен текст/ до управителя на ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.
  2. Автобиография.
  3. Лична карта на заявителя (документът се връща след сверяване на данните в заявлението);
  4. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  5. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

ІV. Начин  на провеждане на конкурса:

1. Първи етап – разглеждане и проверка на подадените по т. ІІI документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.

До по-нататъшно участие в процедурата за конкурс не се допускат лица, които не са представили пълен комплект документи или същите не отговарят на поставените изисквания.

2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати.

 

V. Място и срок за подаване на документите: Документите се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: гр. Панагюрище, ул. „Кръстьо Чолаков“ № 31, всеки работен ден от 9:00 до 17.30 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от управителя на услугата.

Краен срок за подаване на документите –  до 17.30 часа на 21.10.2019 година, включително.

 

VI. Длъжностните характеристики са на разположение в ЦНСТД „Закрила“ гр. Панагюрище.

За допълнителна информация:

Людмила Иванова – управител ЦНСТД „Закрила“

Тел.: 0884/483097

e-mail: cnstpan@abv.bg

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn