Чрез ПИК от НАП можете да проверите осигурителния си доход, вноските от работодателя и плащанията към пенсионни дружества

От началото на годината до края на месец август в офиса на Националната агенция по приходите в Пазарджик е издаден персонален идентификационен код (ПИК) на 2309 лица.Чрез този код клиентите на администрацията могат да проверят дали редовно се внасят осигурителните им мноски, както и извършените преводи към пенсионноосигурителните дружества, а също така да проверяват задълженията си или да внесат годишна декларация за доходите.

От офиса на НАП в Пазарджик информират подробно какво гражданите могат да направят чрез ПИК:

1. Да проверят – какъв е осигурителният им доход – върху каква сума работодателите, внасят осигурителните им вноски; информация за членство в пенсионен фонд и месеците за които има извършени преводи от НАП към съответното пенсионноосигурително дружество ; декларираните пред НАП трудови договори за лицето от неговия работодател; декларираните от тях пред НАП трудови договори в качеството им на работодател; какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с декларация обр. 1 за осигурените от него лица; какви данни е подало лицето в качеството си на осигурител с подадените от него декларации обр.6; непогасените си задължения към НАП; извършените от тях плащания и задълженията, които са погасили; всички декларирани или установени задължения и начина, по който са погасени.

2. Да подават искане за издаване на документ

3. Да подадат – Годишна данъчна декларация за облагане на доходите (по чл. 50 от ЗДДФЛ);Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“;Декларация образец  № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица“;Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица;Декларация по чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО за дължими данъци;Осигурителни декларации образец 5 и 7;
•Декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани;Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски; Заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

4. Да проверят задълженията си за местни данъци и такси за над 200 общини.

За да получат своя ПИК  е необходимо лицата да посетят офис на НАП по постоянен адрес или да изпратят надлежно попълнено заявление по пощата. Получаваното на ПИК става  лично, чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно или когато изрично в подаденото заявление сте заявили, че желаете друго лице да го получи от Ваше име.

При загуба на ПИК незабавно следва да уведомите НАП, като това става чрез подаване на заявление в офис на НАП или се свържете с кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn