105 проверки извърши РИОСВ-Пазарджик през септември в областта, част от тях и в Панагюрище

Експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик извършиха 105 проверки в 85 обекта, от които 73 са планови и 32 извънредни, показват данните от  отчета за осъществената контролна дейност от инспекцията през изминалия месец. В рамките на осъществения контрол са дадени 27 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 7 сигнала.
По отношение на проверките по компонент „Атмосферен въздух“ през септември са извършени 7 проверки по Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ и 4 при участие в комплексни проверки на дружества без комплексни разрешителни. Проверени са 11 обекта. Експерти от направлението взеха участие в 5 ДПК.

Извършени са 4 проверки по компонент „Атмосферен въздух“ в обхвата на комплексни проверки на обекти без издадено комплексно разрешително – на обект за производство на пластмасови детайли и на леярна за отливане на детайли от алуминиеви и цинкови сплави в гр. Панагюрище, на завод за производство и ремонт на локомотиви, мотриси и вагони в гр. Септември и на предприятие за нанасяне на покрития върху пластмасови и метални детайли в гр. Стрелча. Проверките не констатираха нарушения на нормативната уредба по ЗЧАВ от дружеството за производство на пластмасови детайли в гр. Панагюрище. На останалите оператори е дадено предписание за извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на работните им площадки.
Извършени са оценки на резултатите от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 5 точкови източника на обекти в градовете: Пазарджик, Панагюрище и Пещера. Извършена е оценка на резултатите от собствени непрекъснати измервания на инсталацията за изгаряне на отпадъци в гр. Пещера. Анализът на резултатите показва, че са спазени нормите за допустими емисии.
Експертите от РИОСВ извършиха и още редица проверки по други компоненти на територията на цялата област Пазарджик.
Засилен е превантивният, текущ и последващ контрол на фирмите за третиране на отпадъци, с цел предотвратяване на нерегламентирани дейности с отпадъци на територията на област Пазарджик, обобщават експертите от РИСОВ.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn