12 маломерни паралелки за учебната 2019/2020 година утвърди Общински съвет – Панагюрище

На заседанието си от 25 юли Общински съвет – Панагюрище взе решение за утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Панагюрище за учебната 2019/2020 година. Общият брой на маломерните паралелки за новата учебна година е 12. От тях две са в Панагюрище , в ОУ „20 април“, IV клас с 14 ученика  и VII клас с 12 ученика. Четири ще бъдат маломерните паралелки в ОУ „Отец Паисий“- село Попинци и шест в ОУ „Свещ. Недельо Иванов“- село Поибрене, където учениците от 3-ти и 4-ти клас ще бъдат в една смесена паралелка. За формирането на тази паралелка от два класа с по-малко от 10 ученици кметът на община Панагюрище ще подготви мотивирано искане до РУО- Пазарджик.
Предложението на заместник кмета Матанова, гласувано от местните парламентаристи бе във връзка с 3 броя искания от директори на училища на територията на община Панагюрище, които предлагат да бъде разрешено формирането на паралелки с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г., обн.-ДВ, бр.81 от 10.10.2017г., изм. и доп., бр.31, от 10.04.2018г., в сила от 01.01.2018г., за учебната 2019/2020 г.

Дофинансирането на паралелките ще е в размер на 21% от единния разходен стандарт за един ученик за учебната 2019/2020 г..
Средствата за финансиране на паралелките за периода 15.09.-31.12.2019 г. ще бъдат отчитани във функция „Образование”, като дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища” в бюджет 2019, а средствата за финансиране на паралелките за периода 01.01.-30.06.2020 г., ще бъдат планирани и осигурени в бюджета за 2020 година по функция „Образование” като дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища”.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn