13 проверки на РИОСВ-Пазарджик, свързани с контрол на качеството на атмосферния въздух

Експертите и специалистите на РИОСВ-Пазарджик са извършили 89 проверки в 82 обекта, от които 55 са планови и 34 извънредни през месец август. В рамките на осъществения контрол са дадени 38 предписания за отстраняване на констатирани несъответствия и предприемане на мерки. За периода са предприети действия по 22 сигнала. Това показват данните от отчета за осъществената контролна дейност от РИОСВ Пазарджик за миналия месец.

Във връзка с осъществявания контрол за намаляване емисиите на замърсители в атмосферния въздух са извършени 13 проверки на 13 обекта, от които 9 планови и 4 извънредни.

През август са извършени три комплексни проверки на обекти без издадено комплексно разрешително – централа за производство на ел. енергия чрез директно изгаряне на биомаса в землището на гр. Сърница и на двете работни площадки в гр. Панагюрище. На операторите са дадени предписания за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и за извършване на собствен мониторинг за шум в околната среда. Предстои последващ контрол. Извършени са оценки на резултатите от проведени собствени периодични измервания на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от три точкови източника на два обекта в гр. Панагюрище и гр. Пещера и на собствените непрекъснати измервания от инсталацията за изгаряне на отпадъци в гр. Пещера. Анализът на резултатите показва, че са спазени нормите за допустими емисии.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn