15 маломерни паралелки за учебната 2020/2021 година утвърди Общински съвет – Панагюрище

На заседанието си от 30 юли Общински съвет – Панагюрище взе решение за утвърждаване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата на територията на община Панагюрище за учебната 2020/2021 година. Общият брой на маломерните паралелки за новата учебна година е 15, от т тях пет са в Панагюрище. В ОУ „20 април“, I а клас с 14 ученици, I б клас с 15 ученици и Vа клас с 12 ученици. В ОУ“Проф. Марин Дринов“- I б клас с 13 ученици и IV б клас с 14 ученици.

Четири ще бъдат маломерните паралелки в ОУ „Отец Паисий“- село Попинци и шест в ОУ „Свещ. Недельо Иванов“- село Поибрене, където учениците от 3-ти и 4-ти клас ще бъдат в една смесена паралелка с 11 ученици от двата клса.

Предложението на заместник кмета Галина Матанова, гласувано от местните парламентаристи бе във връзка с 4 броя искания от директори на училища на територията на община Панагюрище, които предлагат да бъде разрешено формирането на паралелки с брой ученици по-малък от минималния, съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219/05.10.2017г., обн.-ДВ, бр.81 от 10.10.2017г., изм. и доп., бр.37, от 21.04.2020г., в сила от 21.04.2020г., за учебната 2020/2021 г.

Дофинансирането на паралелките за учебната 2020/2021 г. ще е в размер на 21% от стандарта за един ученик за 2020г. /1 869 лв./ или 392 лв. за ученик.


Средствата в размер на 8 232 лв за финансиране на паралелките за периода 15.09.-31.12.2020 г. ще бъдат отчитани във функция „Образование”, като дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища” в бюджет 2020, а средствата в размер на 14 112 лв. за финансиране на паралелките за периода 01.01.-30.06.2021 г., ще бъдат планирани и осигурени в бюджета за 2021 година по функция „Образование” като дофинансиране на дейност „Неспециализирани училища”.

Средствата ще бъдат превеждани в съответните училища след доказана необходимост.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn