1807 седмокласници са приети в гимназии след първото класиране

Общият брой на учениците, подали заявления за участие  в приема за учебната 2020/2021 год., е 1923. От тях класирани на първи етап са 1807. 116 ученици не са класирани на нито едно място в нито едно училище.

След анализ на пълняемостта на паралелките на първи етап на класиране, на броя на учениците и на спецификата на съответните населени места началникът на РУО – Пазарджик не предприема действия по закриване на паралелки. Това се дължи на предварителната дейност от страна на РУО – Пазарджик по изготвянето на балансиран държавен план-прием за учебната 2020-2021 година.

Подробно аргументите за това решение са следните:

–                  Броят на учениците, които не са класирани на първи етап – 116, е резерв, който ще бъде използван за попълване на незаети места във втори етап на класиране.

–                  Броят на учениците, които въобще не са подали заявления за класиране – 307, също предполага възможност за попълване на незаети места на трети етап на класиране. В случай че сега се предприемат действия по закриване на паралелки, местата за тези ученици в следващото класиране не биха били достатъчни.

–                  Сред утвърдените професионални паралелки за учебната 2020/2021 година десет са включени в списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – съгласно Постановление № 1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2020-2021 година – обн. ДВ, бр. 2 от 07.01.2020 г.

С наличието на незаети места за трети етап на класиране, съобразени със спецификата на съответното населено място, некласираните и неподали заявления седмокласници ще имат възможност за по-добър избор за продължаване на образованието си.

***

ВАЖНО по графика след първи етап на класиране:

 1.     Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, следва да се  запишат в училището, в което са приети. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за втори етап на класиране.
 2.     Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап (и не са класирани по първо желание), следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането (след като е подал заявление за участие във втория етап на класиране).

 

Записването или подаването на заявление за участие във втори етап се извършва в срок от 14 до 16 юли 2020 г. в съответното училище.

 1.     НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране без да подават заявление.
 2.     До 20 юли се обявяват списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.
 3.     До 22 юли приетите на втори етап на класиране ученици следва да се запишат в съответното училище. В противен случай местата се обявяват за свободни за следващия, трети етап на класиране.
 4.     До 23 юли се обявява броят на незаетите места, за които може да се кандидатства на трети етап на класиране.
 5.     От 24 до 27 юли се подават документи за участие в трети етап на класиране. Подаването на заявление е по познатите правила – по електронен път, в училището в което ученикът е завършил седми клас или в училищата „гнезда“.
 6.     На 29 юли се обявяват списъците с приетите на трети етап на класиране ученици.
 7.     На 30 юли се записват приетите на трети етап ученици в съответните училища.
 8.  До 3 август се обявяват списъците на записалите се ученици и броят на незаетите места след трети етап на класиране в училищата.
 9.  До 10 септември се попълват незаетите места след трети етап на класиране по график, определен от директора на съответното училище.

              Областна комисия по прием на ученици в VIII клас за учебната 2020/2021 година.

 

Oborishte.bg

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn