242 молби за енергийни помощи на жители от община Панагюрище са подадени в местната Дирекция „Социално подпомагане“

До 26 юли в Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище бяха подадени 242 заявления от жители на община Панагюрище за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г., показа репортерската ни проверка.

Общият размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2022/2023 г. ще е 623,55 лв. и ще се изплаща чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. За този отоплителен сезон е 104,71 лв. месечно, като с Решение на Министерския съвет № 500 от 19.07.2022 г., на лицата и семействата, на които ще се отпусне помощта, ще се изплатят допълнително и по още 20 лв. месечно или 100 лв. за целия отоплителен сезон.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в Дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или по пощата.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определена граница за достъп съобразно възрастта, семейното положение, здравословното състояние, наличието/липсата на съжителство и други констатирани обстоятелства.

Безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 6 месеца преди подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

– да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

– да нямат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 500 лв., с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

– да не притежават движима и недвижима собственост и/или идеални части от нея,  която може да бъде източник на доходи, с изключение на вещите, които служат за обичайно потребление на лицето или семейството;

– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;

– да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.

Последните две изисквания не се прилагат в случаите, когато в семейството има лице с трайни увреждания и сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето с увреждания, както и когато общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на гарантирания минимален доход за съответния период (т. е. 4 500 лв.).

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn