287 животни и 808 растения и гъби са ЗАСТРАШЕНИТЕ в България

808 вида растения и гъби, 287 вида животни и 166 типа природни местообитания са включени в новата Червена книга на България. В подготовката на изданието са се включили над 200 учени. Ръководител на авторския колектив е акад. Васил Големански. Изданието е от три тома и в него на включени и гъбите, и безгръбначните животни, както и местообитанията. В новата Червена книга степента на застрашеност на видовете е определена съгласно новите критерии на Международния съюз за защита на природата.

Причината да се подготви нова Червена книга е заради настъпилите промени – урбанизация, транспорт, много по-активен живот, който оказва в значителна степен влияние върху биоразнообразието.

 

В първия том са общо 808 вида – шест вида водорасли, 102 вида мъхове, осем вида папратови растения, четири вида голосеменни растения, 539 вида покритосеменни растения, 149 вида гъби.Във втория том – „Животни“, са намерили място и 51 безгръбначни животни, от които 12 вида са в категорията „изчезнали“, а 39 вида – „критично застрашени“. В третия том са включени природни местообитания – 11 морски, осем – крайбрежни, 21 вътрешни водоеми, 6 блата, мочурища и торфища, 32 тревни съобщества и съобщества от мъхове и лишеи, 32 храстови съобщества, 40 гори, 16 вътрешноконтинентални скални местообитания. Критично застрашени са 28 природни местообитания, 71 са застрашени, 47 са уязвими, а 20 са потенциално застрашени.

Червената книга има и електронно издание, което е с мултимедийни приложения, фотогалерия, карти. България е между първите страни в Европа, публикували своя национална Червена книга.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn