294 наказателни дела са постъпили в Панагюрския районен съд през 2016 година

През 2016 г. в Районен съд-Панагюрище са постъпили общо 294 наказателни дела, в т.ч. върнати за ново разглеждане – 2 и 3 дела – повторно образувани под нов номер след прекратяване на съдебното производство, показва справка в отчетния доклад за миналата година на панагюрския храм на Темида. Продължаващите дела под същия номер за годината са били 2.

Постъпилите през 2016 г. наказателни дела по видове са: Наказателни дела от общ характер – 106, Наказателни частен характер дела – 14, адм.дела по чл. 78а НК – 23, Частни наказателни дела – 75, делата от административно-наказателен характер – 71 и Частни наказателни дела, от които разпити – 5. Запазва се тенденцията от 2015 г. за увеличение на постъпилите Наказателни дела от общ характер. НЧХД бележат устойчивост на постъпленията за сравнявания период. Увеличение се наблюдава при делата по чл. 78а от НК, като за отчетната 2016 г. броят на постъпленията е най-висок. Значително е увеличението на ЧНД през отчетната 2016 г. Прави впечатление, че АНД, образувани по жалби срещу наказателни постановления са значително намалели през отчетната 2016 г. спрямо предходните три години, като намалението е приблизително с 20 %. От новообразуваните 106 дела от общ характер, най-голямо е постъплението по обвинения за общоопасни престъпления – 65, следват тези против собствеността – 13 и против брака, семейството и младежта – 13, против стопанството – 7, други престъпления против личността – 3, престъпления – телесни повреди – 2, против правата на гражданите – 2, документни престъпления – 1. През 2016 г. са свършени 291 наказателни дела, от които със съдебен акт по същество 197, прекратени са 94. Броят на останалите несвършени наказателни дела в Панагюрския РС към 01.01.2017 г. е 39.

В Панагюрския РС през 2016 г. са образувани и приключени 17 бързи производства, 10 дела по реда на незабавното производство и 9 дела по реда на съкратеното съдебно следствие.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn