50% от площта на Общинския горски фонд е в землището на село Баня

Горският фонд на Община Панагюрище обхваща площ от 3679,4 ха., което представлява 8,9% от общата площ на Държавно горско стопанство–Панагюрище в размер на 41 064 ха. Площта на общинските гори е съсредоточена най-вече в землището на с.Баня – 50%, в с.Попинци – 22%, и с.Поибрене – 14%, а останалата част е в землищата на гр.Панагюрище и селата Левски, Елшица и Оборище. По вид на горите широколистните заемат площ от 3002 ха., а иглолистните – 677,4 ха. Общинските гори обхващат склоновете на Средна гора и простиращите се на юг от нея по-малки и по-големи възвишения от Горнотракийската низина.
Община Панагюрище разполага с Горскостопански план, който осигурява добри предпоставки за стопанисването на гората и е валиден до 2022 г. Освен това разполага с обща оценка на горите и земите от горския фонд и възможности за тяхното управление и стопанисване, е посочено в Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2016-2019 година.
Сред политиките и задачите, заложени в нея,  са стопанисването на общинските горски територии, насочено главно в посока изпълнение на изготвения Горскостопански план с цел те да бъдат съхранени и увеличени по категории и функции, също и да се актуализират ежегодно цените за ползването на дървесина с тези на свободния пазар и те да са максимално близки с тези на Държавно горско стопанство- Панагюрище. Друг приоритет е да се насочи вниманието върху общинските горски територии в с.Баня за използването им за туризъм и подобряване на инфраструктурата в горския фонд, така също и в по-дългосрочен план да се търсят възможности за борба с ерозията, като построяване на различните видове баражи в Общинските горски територии.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn