646 000 лева са приходите на ДКЦ-то в Панагюрище за 2019г. Направените медицински прегледи и изследвания са 35 361

На заседанието си от 27 август Общински съвет-Панагюрище прие доклада на управителя на „Диагностично – консултативен център I” ЕООД д-р Мирела Делибашева за дейността на дружеството през 2019 година и годишния финансов отчет за периода. Реализираната печалба в размер на 1 000 лева за 2019 година ще се отнесе за покриване на загуби от минали години. Местният парламент определи бизнес задача на управителя за 2020 година, коефициент на рентабилност на приходите от продажби не по-малък от 0.01.

През 2019 година броят на преминалите пациенти, отчетени като първични и вторични посещения, ЛКК и такива, на които са извършени високо специализирани прегледи е 19 813, сочи докладът на управителя на дружеството.

През клинична лаборатория са преминали 9 369 пациенти, през кабинета по образна диагностика – 4 060 пациенти , през структурата по физиотерапия и рехабилитация са преминали 2 119 пациенти. В сравнение с 2018 година се отчита лекспад на пациентопотока, което има връзка със заболеваемостта през определения период от време.

Приходите през 2019г. възлизат на 646 000 лева, спрямо предходната 2018 година, приходите в дружеството от всички източници са намалели с 1 хил.лв., за сметка на другите приходи. Нетните приходи от продажба на медицински услуги през отчетния период се равняват на същите през 2018г..В т.ч. се наблюдава увеличение на приходите от ЗОФ /Здравно Осигурителните Фондове/ и от платените в брой такси и услуги. На лице е значителен спад в приходите от извършени профилактични прегледи – с 6 хил.лв., а още повече – от приходите от РЗОК – с 14 хил.лв., въпреки увеличението в цената на първичните прегледи. Спадът на тези приходи се дължи преди всичко на:

  • Функциониращ „Медицински център“ към „МБАЛ Уни Хоспитал“;

  • Увеличаване броя на индивидуалните специализирани медицински практики в района;

  • строго регулиране и минимално актуализиране на регулативните стандарти от страна на НЗОК на средствата за възлаганите специализирани медицински дейности и назначавани медико-диагностични дейности.

„Въпреки това е запазено доверието на населението към малкото останали медицинските специалисти, работещи в „ДКЦ I– Панагюрище“ ЕООД”каза управителят на дружеството д-р Мирела Делибашева.

В резултат от дейността на ръководството по отношение на разширяване на дейността със здравно-осигурителните фондове е налице увеличеният приход от тях.

Приходите от наеми, префактуриране на ползвани консумативи и услуги от наематели на кабинети в сградата и от персонал са 24 хил.лв. или около 3,7 % от общите приходи.

Разходите в “ДКЦ І–Панагюрище”ЕООД през 2019г. са 645 хил.лв., от които 485 хил. лв. за възнаграждения по трудови и граждански договори, договор за управление и контрол, обещетения по КТ и КСО (5 хил.лв.), начислени компенсируеми отпуски за 2019г. (22 хил.лв.). Заедно с дължимите осигуровки за тях от дружеството, разходите за персонала нарастват на 538 хил.лв. и представляват 83% от общия им обем –понижени като % в сравнение с 2018г..

Разходите за материали са в размер на 66 хил.лв. – с 3 хил. лв. повече от същите през миналия отчетен период. Разходите за услуги (с изключение на гражданските договори) са 24 хил.лв., също като през 2018г..

Анализът на отделните елементи на разходите към 31.12.2019 г. показва, че най-висок е делът на разходите за заплати и други възнаграждения на персонала – около 75 %, следван от разходите за материали – 10 %, за социални и здравни осигуровки – 9 %, разходите за външни услуги – около 4% .

Финансовият резултат от обичайната дейност през 2019г. е печалба от 1 хил.лв.. Корпоративен данък не се дължи, тъй като след преобразуване по данъчна декларация, съгл. ЗКПО, данъчният финансов резултат е данъчна загуба от 21 хил. лв..

Активите по баланса към 31.12.2019г., и с които лечебното заведение стартира в началото на 2020г. са 148 хил. лв., от които 14 хил.лв. – дълготрайни активи.

През 2019г. дружеството е закупило дълготрайни активи на стойност 7 хил.лв. – Физиотерапевтична апаратура – ултразвук на стойност 3500,00лв., коагулометър за клинична лаборатория на стойност 1500,00лв. и компютърни системи за подновяване в някои от лекарските кабинети.

Към 31.12. 2019г., дружеството няма задължения по кредити, няма данъчни и осигурителни задължения, няма задължения към Общината и към други институции.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn