67 молби за енергийни помощи на жители от община Панагюрище са подадени в местната Дирекция „Социално подпомагане“

Приемът за целева помощ за новия отоплителен сезон 2016 –2017 година започна на 1 юли. До 8 юли в Дирекция „Социално подпомагане“ – Панагюрище бяха подадени 67 молби от жители на общината, всички те за отопление с твърдо гориво в пари, показа репортерската ни проверка.  Заявленията се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по постоянен адрес. Крайният срок е 31 октомври. Индексацията на пенсиите от 1 юли няма да извади бедните възрастни от защитната система. Социалният министър предлага увеличаване на коефициента за достъп, за да може пeнсионерите, получили помощ през миналия отоплителен сезон, да попаднат в системата и за предстоящия.

От Агенцията за социално подпомагане напомнят, че е задължително кандидатстващите за подпомагане да заявят вида на ползваното отопление – топлоенергия, електроенергия, твърдо гориво или природен газ. При отопление с ток или парно се предоставя за справка актуален абонатен номер. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика, съобразно промените в цените не електроенергията за битовите потребители. Месечният размер на помощта за миналия отоплителен сезон бе 72,20 лева, или общо за петте месеца 361 лева.Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – 1 ноември 2016 г. до  31 март 2017 г. Изплащането за месеците ноември и декември 2016 г. ще се извърши не по-късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната. Така например за издадените през юли заповеди изплащането ще стане през август т.г. До 31 януари 2017 г. ще се извърши втори транш на плащането – за месеците януари, февруари и март.  Право на помощта ще имат лицата и семействата, чийто средномесечен доход за предходните шест месеца преди месеца на подаване на молбата-декларация е по-нисък от диференцирания минимален доход за отопление и отговарят на следните условия: Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане. Изключение се прави при случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни. Кандидатите не трябва да са продавали недвижимо имущество през последните 5 г. Сред условията е кандидатстващите да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца. И нещо важно – спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв.

За отоплителен сезон 2015/2016 г. в местната Дирекция „Социално подпомагане“ бяха подадени 889 молби-декларации от жители на Община Панагюрище за отпускане на целева помощ за отопление. Желание да получат помощта под формата на твърдо гориво в пари бяха заявили 885 лица, 4 бяха желаещите да ползват отопление с електроенергия.
Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn