7 редовни заседания и 114 решения на Общински съвет-Панагюрище за полугодието

7 редовни заседания е провел Общински съвет-Панагюрище за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016г., показа отчетът за дейността на местния парламент за посочения период, направен от председателя Христо Калоянов пред общинските съветници на заседанието им във вторник, 31 януари. Разгледани и приети са 114 решения, част от които са:

– Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Панагюрище.

– Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в детските градини на община Панагюрище.

– Промени в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Панагюрище.

– Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Панагюрище.

– Промени в Наредбата за рекламната дейност на територията на община Панагюрище.

– Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Панагюрище.

– Преобразуване на Обединен детски комплекс -Панагюрище в Център за подкрепа за личностно развитие и определяне на дейността на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище.

-Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие- Панагюрище.

–  Система за мониторинг, контрол и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Панагюрище 2016-2020 година.
Проведени са 90 заседания на постоянните комисии. В това число „Бюджет и икономика на общината” – 23, „Териториално и селищно устройство” – 19, „Образование, култура, младежки дейности и спорт” – 9, „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” – 16, „Здравеопазване, социална и етническа политика” – 7 и „Местно самоуправление и законност” – 16 заседания.
През отчетения период няма оспорени и върнати решения на Общински съвет-Панагюрище от страна на областния управител на област Пазарджик, подчерта в заключение председателят на местния парламент Христо Калоянов.
Отчетът за работата на Общински съвет –Панагюрище за второто полугодие на 2016 г. и Плана за работата на местния парламент  за първото  полугодие на 2017 г. бяха приети единодушно от общинските съветници.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn