88 криминални престъпления са разкрити през първото полугодие на 2016 година от РУ-Панагюрище

Най-активна възрастова група са лицата на възраст 18-30 години

При разкритите през първото шестмесечие на 2016 година 88 криминални престъпления са установени общо 93  извършители, от които – 1 лице под 14 години, 4 лица на възраст 14-17 години, 35 лица на възраст 18-30 години, 25 лица на възраст между 31 – 40 години, 28 лица на възраст над 40 години.

Анализът за дейността на панагюрското Районно управление на МВР сочи, че броят на разкритите криминални престъпления през първото шестмесечие на 2016 година спрямо същия отчетен период на 2015 година се е запазил /88 бр./. Най-активна възрастова група през първото шестмесечие на 2016 година са лицата на възраст 18-30 години.

Асоциалното поведение  на децата се обуславя от динамичните процеси, които се развиват в обществото. Те непрекъснато попадат в рискови ситуации както в дома, така и в училище, и на улицата. Криминогенните фактори са: безработицата и ниският жизнен стандарт, деформации в ценностната система, слабият родителски контрол и възпитание, влошени взаимоотношения в семейството и негативното отношение към правните и обществени норми, отчитат още от полицията.

Усилията на инспектор ДПС при РУ град Панагюрище са насочени най-вече към превенция и противодействие на това поведение, преодоляване на ценностния вакуум и разширяване на духовните пространства, защото недоимъка поражда битови и социални проблеми, които притискат хората и разрушават техните устои.

За изминалия шестмесечен период на 2016 год. в ДПС при РУ – Панагюрище са водени на отчет общо 51 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях престъпления и противообществени прояви. На 9 от тях са водени профилактични дела. Заведените за периода на отчет малолетни и непълнолетни лица в ДПС са 8, а снетите от отчет – 8. Наличност на водените на отчет в ДПС в края на периода – 43. От тях малолетни са 4, а непълнолетните – 39. От водещите се на отчет в ДПС при РУ – Панагюрище общо 6 деца се отглеждат в ЦНСТДМ “Павел Бобеков” град Панагюрище и ЦНСТДМ “Закрила” град Панагюрище.

През първото шестмесечие на 2016 год. са от РУ – Панагюрище е разкрито 1 престъпление, извършено от 1 малолетно лице спрямо 7 престъпления от общия брой разкрити престъпления, извършени от 3 малолетни лица за същия отчетен период на 2015 година. Разкрити са за първото полугодие на 2016 година и 4 престъпления, извършени от 4 непълнолетни лица спрямо 4 престъпления, извършени от 4 непълнолетни лица за същия отчетен период на 2015 година.

През изминалия шестмесечен период на 2016 година от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-град Панагюрище са разгледани 8 възпитателни дела, от които 2 по предложение на ИДПС. Наложени са възпитателни мерки на 8 малолетни и непълнолетни по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН. Един непълнолетен е настанен в СПИ „Христо Ботев” – с. Драгоданово. От МКБППМН град Стрелча не са разглеждани  възпитателни дела през първото полугодие на 2016 год. и не са налагани са възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН.
Извършените противообществени прояви от малолетни и непълнолетни лица през първото шестмесечие на 2016 год. са 5, а участниците в тях – 5.
Мотивацията за извършването на престъпни прояви е: неуважение към институциите, безразличие, неудовлетворение или гордост от извършеното, инертност, нравствена деформация, изградени престъпни навици, липса на положителни житейски цели и чувството на безнаказаност, безотговорност на родителите.
Причините и условията за извършване на проявите са слабият родителски контрол, липсата на достатъчно средства за препитание, поради ниските доходи на голяма част от населението, безработицата, срива в ценностната система на децата, прехвърлянето на отговорностите относно възпитанието на учениците от родители на учители и обратно, демографския срив, многото права и малкото задължения на учениците. В повечето случаи учителите и родителите се чувстват безпомощни за решаване на проблемите с бягството от училище и дисциплината по време на учебни занятия.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn