„Aсарел-Медет“ АД набира оферти за избор на купувач на производствени отпадъци

гр. Панагюрище

НАБИРА ОФЕРТИ

за избор на купувач на производствени отпадъци от територията на дружеството

І. Вид на отпадъка – код и наименование, видове, количества:

 1. Код 16 01 07* Маслени филтри (около 15 т/годишно)

 2. Код 16 02 11* Излязло от употреба оборудване, съдържащо флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFС), флуорoвъглеводороди (HFC) – климатици, хладилници, фризери (около 2 т/годишно)

 3. Код 16 02 13* Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 – (ИТ и офис оборудване)

 4. Код 16 02 14 Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 – отпадъци от електрическо и електронно оборудване, несъдържащо опасни компоненти – ел. печки, бойлери, кафе-машини и др. (около 3 т/годишно).

 5. Код 16 01 04* Излезли от употреба превозни средства

ІІ. Задължителни фирмени изисквания при офериране:

 1. Предложение за цена за закупуване за 1 тон.

 2. Всички транспортни разходи са за сметка на купувача.

 3. Маслените филтри се събират и се извозват в метални варели.

 4. Годишното количество се изкупува текущо, на равномерни интервали, в петдневен срок от получаване на уведомление.

 5. Натоварените количества задължително се премерват на ведомствен кантар. Кантарът е до 60 тона.

ІІІ. Други условия:

 1. Избраният купувач следва да представи за сключване на договора заверени копия на валидни документи съгл. чл.35 от ЗУО, с всички последващи изменения и допълнения

 2. Офертите се подават в срок до 9.04.2023 г. по един от следните два начина:

 • Запечатани в плик и адресирани на вниманието на Директор „Одит и контрол“ с надпис: „Оферта за избор на купувач на производствени отпадъци“ и забележка „Да се отвори само в присъствието на определената за целта комисия“.

 • Изпратени на e-mail: pbox@asarel.com лично на вниманието на Директор „Одит и контрол“.

 1. За допълнителна информация – всеки работен ден от 9,00 до 16,00 часа на тел. 0357/ 60 435 и 60 424.

 

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn